Kärla kool – kaasav kool

10/02/2016 21:05

Kooliharidust on Kärlal antud juba 19. sajandi keskpaigast. Kärla Põhikool on üldhariduslik munitsipaalkool Lääne-Saare valla üks kolmest üldhariduskoolist (Kärla, Lümanda ja Kaarma vald ühinesid Lääne-Saare vallaks 01.01.2015). Käesoleval õppeaastal õpib majas 115 õpilast  ning töötab 19 pedagoogi, nende seas eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. Kõigil õpetajatel on pedagoogiline ettevalmistus. Kaader on kogemustega ja vanuseliselt konkurentsivõimeline. Kolme viimase õppeaasta jooksul on kooli tööle tulnud neli uut noort õpetajat. Tänaseks on Kärla Põhikool õpilaste arvu poolest suurim maakool Saare maakonnas. Meie hubases majas on raamatukogu, aula, ainekabinetid ja arvutiklass. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutab kool Kärla Spordihalli, millega ühe katuse all asub ka kooli teenindav söökla. Kooli territooriumil asub kunstmuruga kaetud spordiväljak.  

Meil on puhas ja mõnus õpi- ning töökeskkond. Koolimaja on remonditud, klassides on nõuetekohane valgustus. Ometi oleme tõdenud, et üha enam vajavad õpilased kohta, kus veeta oma puhkeaega ja/või rahuneda igapäevasest mürast. Käesoleval õppeaastal saime KAASAVA KOOLI  pilootprojekti raames oma mõtted realiseerida. Pidasime vajalikuks rentida moodulmaja, mida peamiselt kasutab pikapäevarühm, kuid kus vajadusel saab läbi viia ka õpiabirühma või individuaaltunde.

Iga inimene sünnib oma õnnega. Et tagada kõikidele õpilastele õnnelik ja võimetekohane areng, peame oluliseks märgata varakult õpilaste arengu positiivseid ja arendamist vajavaid külgi. Jälgime õpilaste arengut dünaamikas põhikooli lõpuni. Tagades jõukohase õppimise, oleme paljudes õpilastes säilitanud koolirõõmu ja õpimotivatsiooni.

Õpilaste märkamine algab AB-koolis, mis alustab tegevust igal õppeaastal oktoobrikuus. Igal aastal alustab järgmise õppeaasta esimese klassi õpetaja koolieelikutega tutvumist rühmavaatlusega, mis kestab tavaliselt üks kuu.  Rühmavaatlustele järgnevad mängulised ettevalmistustunnid koolimajas. Lapsed tutvuvad seeläbi oma tulevase koolimaja, klassiõpetaja ja ülejäänud kooliperega. Kogu AB-kooli vältel saadab lapsi nende rühmaõpetaja lasteaiast. AB-kool on täitnud kooliks ettevalmistavat funktsiooni ning on võimaldanud õpetajal tundma õppida lapsi, et oma tööd saabuvaks õppeaastaks efektiivsemalt planeerida, arvestades oma tulevaste õpilastega. Samuti ei saa nimetamata jätta võimalike murelaste märkamist tänu AB-koolile. Austame koostööd lasteaiaga. Arvestame lasteaiaõpetajate tähelepanekuid ja nõuandeid. Suureks abiks on tulevasele klassijuhatajale ka lasteaiaõpetajate ja lasteaia logopeedi poolt koostatud lapse koolivalmiduskaart, mille lapsevanem edastab koolile. Kord õppeaastas kohtuvad klassiõpetajad lasteaia pedagoogidega ümarlauas, et jagada rõõme, muresid ja pedagoogilisi nõuandeid.

Leiame, et kooli pidaja – Lääne-Saare vald on taganud head tingimused tegelemaks HEV-õpilastega kogu põhikooli vältel.  2013. aasta sügisel lõpetas 8 vanema kooliastme aineõpetajat 160 tunnise eripedagoogika õppekava ”HEV arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis”. Koolis töötavatel klassiõpetajatel on kõigil õpiabi õpetaja tunnistus, õpilasi toetavad eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. Toimuvad õpiabitunnid ja konsultatsioonid abivajajatele. Õpiraskustega õpilaste klassi nimekirjas on 8 II ja III kooliastme õpilast, kes õpivad enamuse ainetundidest koos oma klassikaaslastega, aga põhiainetundideks saavad lisaõpet õpiabi rühmades.  2013/2014. õppeaastast töötab koolis 10 klassikomplekti, millest 3B klass on väikeklass, kus õpib neli õpilast. Peame oluliseks kaasata väikeklassi õpilased tavaklassi. Käesoleval õppeaastal integreerisime ühe väikeklassi õpilase tavaklassiga täies mahus. Ülejäänud väikeklassi õpilased on integreeritud tavaklassiga osaliselt, arvestades iga õpilase oskusi ja võimeid individuaalselt. Oskusainetundides on kõik väikeklassi õpilased koos tavaklassi õpilastega (tunnis on kaks õpetajat). Samuti toimuvad ühised klassiõhtud ja väljasõidud, et kujundada lastes ühtekuuluvustunne. Lisaks väikeklassile õpib üks õpilane koduõppel, ent möödunud õppeaastal oleme ka tema tasapisi integreerinud tagasi tavaklassi põhiainete tundidesse.

            Väärtustame teadmiste omandamist, ent peame oluliseks ka, et igal õpilasel oleks meelepärane huviring. Mitmekesine huviharidus on tekkinud koostöös erinevate valla asutustega. Teeme koostööd Kärla spordihoone, rahvamaja ja muusikakooliga. Õpilastel on võimalus osaleda erinevates huvialaringides: mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, solistid, ansamblid, tantsuring, näitering, kunstiring, käsitööring, puutööring, võrkpall, jalgpall ja üldkehaline ettevalmistus. Tegutsevad noorkotkad ja kodutütred. Väärib nimetamist, et Kärla muusikakoolis õpib 37 Kärla Põhikooli õpilast.

Kärla Põhikool on kaasav kool. Eelmisel õppeaastal kehtestasime kooli õppekava hindamise korralduses HEV õpilaste hindamise korra, võttes aluseks Ristiku Põhikooli hindamismudeli.

HEV õpilaste hindamine

Tugisüsteemid ja hindamine individuaalse õppekava alusel, diferentseeritud hindamise tingimused ja kord.

1) Logopeedilist abi saavaid ning õpiabi tundidest osavõtvaid õpilasi nendes tundides ei hinnata.

2) Hindamata jäänud või “puuduliku“ või „nõrga“ veerandihinde saanud õpilane on kohustatud käima konsultatsioonitunnis, kus talle osutatakse õpiabi vastavalt individuaalsele järelaitamise kavale.

3) Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses õppekavas ette nähtud hindamise korrale. Vajadusel ja aineõpetaja otsusel rakendatakse õpilastele, kes õpivad IÕK järgi „3D“ (diferentseeritud) hinnet, mis sätestab rahuldava hinde määrana 35%.

4) Diferentseeritult hinnatakse püsiva kirjaliku kõne puudega õpilase kirjalikke töid, kui õpilane saab regulaarselt logopeedilist ravi või õpiabi või kui õpetaja töötab temaga individuaalselt logopeedi näpunäidete järgi.

5) Kirjalike tööde diferentseeritud hindamisel arvestatakse düsgraafiale omaseid spetsiifilisi vigu vealiikide järgi, kusjuures ühte liiki vead loetakse üheks veaks.

6) Õpilase arvestuslikult hinnatavatele kirjalikele töödele tehakse märge „Hinnatud diferentseeritult“.

7) Hindega „3D“ on lubatud hinnata õpilasi, kellele rakendatakse logopeedilist abi ja õpiabi, kui nad ei puudu  põhjuseta tundidest, suhtuvad õppimisse vastutustundlikult, täidavad  tundides õpetajate korraldusi, ei jäta tegemata oma kodused õpiülesanded.

8) Hindega "3D" on lubatud hinnata õpilasi, kes õpivad tavaklassis, kuid nõustamiskomisjoni otsusel ja hariduslikust erivajadusest lähtuvalt võiksid õppida õpiraskustega õpilaste klassis.

9) Hindega "3D"  võib hinnata õpilasi, kes õpivad väikeklassis.

10) Koduõppel olevaid õpilasi hinnatakse kaks korda õppeaasta jooksul II ja IV veerandi lõpus. Kokkuvõttev aastahinne pannakse välja kahe veerandihinde põhjal. Koduõppel olevaid õpilasi võib hinnata hindega „3D“.

11) Hindega "3D"  võib hinnata õpilast, kes õpib ühele õpilasele keskendatud õppes.

12) HEV õpilaste hindamise kriteeriumid:

Hinne „5” – õpilasel on kasutada struktureeritud õppetekst ja jõukohastatud töökorraldused, 

õpilane valib iseseisvalt kasutamiseks vajalikke abistavaid vahendeid, suudab planeerida oma 

tegevust, ei vaja õpetaja juhendamist ning suudab õppeülesande praktiliselt vigadeta täita.

Hinne „4” – õpilasel on kasutada jõukohastatud õppetekst ja töökorraldused, valib vajaliku(d) 

abistava(d) vahendi(d) valikuks antud näitlike vahendite hulgast, vajab pedagoogi osalust oma õppetöö planeerimisel ning suudab õppeülesande täita väiksemate eksimustega.

Hinne „3” – õpilasel on kasutada jõukohastatud õppetekst ja töökorraldused, vajab pidevat 

õpetaja juhendamist näitlike vahendite või materjalide valikuks ja lisaselgitusi oma õppetöö 

(sh kontrolltöö) korraldamiseks, suudab seejuures õppeülesande täita rahuldaval tasemel. 

Kärla Põhikoolis käivitus kaasav digiõpe, käivitus digipööre. Et kaasajastada õpikeskkonda, luua ja hoida õpimotivatsiooni, tagada õpilastele jõukohased õppeülesanded ning anda õpilastele/õpetajale kiiret ja efektiivset tagasisidet nende täitmise kohta – selleks muretsesime KAASAVA KOOLI  pilootprojekti raames 24 tahvelarvutit, ümbrised ja laadimisboksi.     Soetatud tahvelarvutite kasutamine annab õpetajale mitmesuguseid võimalusi tundide huvitavamaks läbiviimiseks ja õpilaste individuaalsuste arvestamiseks. Tahvelarvutite kasutamine ainetundides õpetajate poolt on aktiivne. Mitte tehnoloogia tehnoloogia pärast, vaid oleme uuendusmeelsed ning valmistume riikliku hariduse üleminekuks                           e-õppematerjalide peale. See on elukestev õpe.

Foto 1. Digitund 2. Klassis koos abiõpetajaga

Füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna parendamiseks oleme tänu KAASAVA KOOLI pilootprojektile saanud rentida moodulmaja, et tagada õppimist toetavat keskkonda, kus läbi  viia õpiabi- ja individuaaltunde. Peale õppetunde tagab see pikapäevarühma õpilastele, kuhu on kaasatud HEV-õpilased, parema õpi- ja puhkekeskkonna. Algklassi emotsionaal- ja käitumisraskustega õpilastele on pikapäevarühmas kasutusel motivatsioonitabel. Pildil on motivatsioonitabel pikapäevarühma moodulmajas, mille lapsed ristisid kohe „RÕÕMUMAJAKS“.  

Foto 2. Motivatsiooni tabel

Väikeklassi õpikeskkonna kaasajastamiseks toodi klassi WIFI- võrk, paigaldati projektor ja ekraan. Laste loovuse ja peenmotoorika arendamiseks ostsime koolile savipõletusahju. Muusikateraapia on loovuse arendamise ja enda maandamise hea võimalus. Täiendasime kooli muusikainstrumentide kogu kahe kellamängu komplektiga.

Meie koolis õpib HEV õpilane tavaklassis. HEV õpilase toetamiseks tema igapäevases õppetöös, suunamaks õpilast, lähtudes tema erivajadusest (intellektipuue, käitumis- või psüühikahäire) on tööl abiõpetaja, kes aitab aineõpetajal jälgida õpilase arengut.

Foto 3. Pilootprojekti tegevuskava

Kooli üks põhiväärtusi on AUSTUS, TURVALISUS, KOOLIRÕÕM. Kõikidele õpilastele on vaja tagada kiusamisvaba haridustee. Kogu koolipere töötab selle nimel, et õpilased on: SALLIVAD – oskavad näha ja aktsepteerida teiste erinevusi ning kohtlevad teineteist võrdselt;  AUSTAVAD – austavad teisi lapsi, on teineteisele head kaaslased, väärtustavad erinevusi ja erinevaid isiksusi;  HOOLIVAD – väljendavad huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes; JULGED – öelda ’’aitab’’, tõmmata piirid, olla julge ja hea kaaslane, kes reageerib ebaõiglusele ja kaitseb kaaslast.

Tunneme, et sammume õigel rajal, ent teadvustame, et alati saab veel paremini. Selleks töötame edasi nii, et tagada igale õpilasele arenguks vajalik jõukohane ja positiivne õppe- ning kasvukeskkond. 2016. aasta 1. septembril käivitub meie koolis KiVa programm (Kiusamisvaba Kool), mis kaasab endaga lapsevanemad, õpilased ja kogu kooli kollektiivi. Jätkame koostööd lapsevanematega, Kärla Lasteaiaga ja Saaremaa Rajaleidja Keskusega, et toetada õpilasi nende arenguteel. Koostöös peitub jõud – nii jätkame ühtse tegutsemise vaimus Kärla Spordihalli ja Kärla Muusikakooliga.

Iga õpilase unelmsoov täiskasvanutele on: "Märka minu edusamme!"

 

 

Eripedagoog Triinu Järvalt ja õppealajuhataja Anne Pildre

Kärla Põhikool https://kpk.edu.ee/koduleht/