Kokkuvõte

04/01/2016 17:17

Kärla Põhikoolis on õpilasi116. Tänaseks on Kärla Põhikool õpilaste arvu poolest suurim maakool Saare maakonnas. 2013/2014. õppeaastast töötab koolis 10 klassikomplekti, üleeelmisel õppeaastal avasime väikeklassi. Meie koolis on head tugisüsteemid ning me tegeleme pidevalt nende täiustamisega. Täiendkoolitustelt ja õppereisidelt teistesse koolidesse oleme saanud häid mõtteid ja ideid õpilaste paremaks abistamiseks. 2013. aasta sügisel lõpetas 8 vanema kooliastme aineõpetajat 160 tunnise eripedagoogika õppekava ”HEV arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis”. Koolis töötavatel klassiõpetajatel on kõigil õpiabi õpetaja tunnistus, õpilasi toetavad eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. Toimuvad õpiabitunnid ja konsultatsioonid abivajajatele. Õpiraskustega õpilaste klassi nimekirjas on 9 II ja III kooliastme õpilast, kes õpivad koos oma klassikaaslastega, saades põhiõppeainetes individuaalset abi õpiabitundides. Kooli väikeklass on neljale 3B. klassi õpilasele, kes oskusainetundides viibivad koos tavaklassi õpilastega. Tunnis on kaks õpetajat. Samuti õpib üks õpilane koduõppel, ent möödunud õppeaastal oleme nimetatud õpilase integreerinud tagasi tavaklassi põhiainete tundidesse. 

Meil on puhas ja mõnus õpi- ning töökeskkond. Koolimaja on remonditud, klassides on nõuetekohane valgustus, e- kool toimib hästi. Kolmandat aastat viivad klassijuhatajad arenguvestluse moodulit läbi e-kooli keskkonnas. Õpilastel on võimalus osaleda erinevates huvialaringides: mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, solistid, ansamblid, tantsuring, näitering, kunstiring, käsitööring, puutööring, võrkpall, jalgpall, üldkehaline ettevalmistus. Tegutsevad noorkotkad ja kodutütred. Kärlal on ka oma muusikakool, kus õpib 37 meie kooli õpilast. 

Füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna parendamiseks oleme tänu Kaasava Kooli pilootprojektile saanud rentida moodulmaja, et tagada õppimist toetavat keskkonda, kus läbi viia õpiabi- ja individuaaltunde. Peale õppetunde tagab see pikapäevarühma õpilastele, kuhu on kaasatud HEV-õpilased, parema õpi- ja puhkekeskkonna. 

Algklassi emotsionaal- ja käitumisraskustega õpilastele on pikapäevarühmas kasutusel motivatsioonitabel. Pildil - motivatsioonitabel pikapäevarühma moodulmajas, mille lapsed ristisid kohe „RÕÕMUMAJAKS“. 

Et kaasajastada õpikeskkonda, luua ja hoida õpimotivatsiooni, tagada õpilastele jõukohased õppeülesanded ning anda õpilastele/õpetajale kiiret ja efektiivset tagasisidet nende täitmise kohta – selleks muretsesime 24 tahvelarvutit, ümbrised ja laadimisboksi. 

Oktoobrikuus toimus õpetajatele sellealane koolitus. Tahvelarvutite kasutamine ainetundides on aktiivne ja efektiivne. Õpetajate koostatud digiülesanded laetakse veebilehele

Väikeklassi õpikeskkonna kaasajastamiseks toodi klassi WIFI- võrk, paigaldati projektor ja ekraan. 

Laste loovuse ja peenmotoorika arendamiseks ostsime koolile savipõletusahju. Muusikateraapia on loovuse arendamise ja enda maandamise hea võimalus. Täiendasime kooli muusikainstrumentide kogu kahe kellamängu komplektiga. 

HEV õpilane õpib tavaklassis. HEV õpilase toetamiseks tema igapäevases õppetöös, suunamaks õpilast, lähtudes tema erivajadusest (intellektipuue, käitumis- või psüühikahäire) on tööl abiõpetaja, kes aitab aineõpetajal jälgida õpilase arengut. 

Kooli üks põhiväärtusi on AUSTUS, TURVALISUS, KOOLIRÕÕM. Kõikidele õpilastele on vaja tagada kiusamisvaba haridustee. Kogu koolipere töötab selle nimel, et õpilased on: 

  • SALLIVAD – oskavad näha ja aktsepteerida teiste erinevusi ning kohtlevad teineteist võrdselt; 
  • AUSTAVAD – austavad teisi lapsi, on teineteisele head kaaslased, väärtustavad erinevusi ja erinevaid isiksusi; 
  • HOOLIVAD – väljendavad huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes; 
  • JULGED – öelda ’’aitab’’, tõmmata piirid, olla julge ja hea kaaslane, kes reageerib ebaõiglusele ja kaitseb kaaslast.

Planeeritud

 Rõõmumaja

 Paha sõna purk

 Motivaator

 Fotod: Kaisi Õisipuu, pikapäevarühma õpetaja

Nutitund 2.klassis

Nutitund 3.klassis

Fotod: Laidi Lindau